310171.0 Quantitative Applications in Accounting and Finance

1907

Vad Betyder Ekonomi : Nationalekonomiska metoder

Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte Kvantitativ studie, datainsamling, kvalitet, urval, bearbetning av data, presentation av data Metodologiska överväganden Öppna: 25 7 Kvant metod - datainsamling presentation och analys Datainsamling, analys av data, presentation av data, kvantitativ studie Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ metod där vi har undersökt 56 stycken svenska allmännyttiga fastighetsföretag och deras årsredovisningar. Studien har avgränsats till redovisningar mellan åren 2006 till 2009 för att täcka in stora delar av finanskrisens verkan. Företagsekonomi, Financial Management Arcada University of Applied Sciences 2018 Plånboken blir digital En kvantitativ studie om hur konsumenterna förhåller sig till betalningsmetodernas digitalisering 2017-09-21 2 Forskningsdesign och kvantitativ metodik Studiedesigner: Observationsstudie Experimentell studie Kvasi-experimentell Randomiserad kontrollerad Antagning till forskarutbildningen i företagsekonomi kan ske löpande under året. Huvudantagningsdatum är dock den 20 augusti och 3 januari terminsvis.

Kvantitativa studier företagsekonomi

  1. Easa b1.1
  2. Thom jonsson

Studentinformation om metodundervisning vid kurser i företagsekonomi Det mesta du lär dig i undervisningen bygger på vetenskapliga studier, studier Kursen introducerar både kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign, d.v.s. olika sätt att  Utbildning på forskarnivå i företagsekonomi leder till doktorsexamen eller eller licentiatexamen, motsvarande fyra respektive två års heltidsstudier. Kvantitativa forskningsmetoder inom företagsekonomi, 7,5 hp, F1 Start Vårtermin 2021; Studieform Campus; Språk Svenska; Kurskod FEGB52 inom företagsekonomi gällande både kvalitativa och kvantitativa ansatser, samt  Genomföra en fokusgrupp samt en kvantitativ studie för att lösa ett affärsproblem • Analysera kvantitativa data med hjälp av statistiska tekniker • Dra relevanta  I en kvantitativ studie förhåller sig oberoende och beroende variabler till varandra på följande sätt: En förändring i den beroende variabeln förorsakar en förändring  Då ska du läsa en distansutbildning inom företagsekonomi! En distansutbildning inom företagsekonomi ger dig friheten att välja var och när du studerar.

Gini-koefficienten och stödet för högerradikala Partier - En kvantitativ studie i hur sannolikheten för  Tidigare forskning, som legat till grund för hypoteserna i detta arbete, har även främst baserats på kvantitativa undersökningar för att studera sambanden mellan.

Den frivilliga revisionen – en kvantitativ studie av - SLU

Kvantitativa metoder 7.5 hp eller motsvarande. en kvantitativ studie Handledare Martin Öberg Företagsekonomi: marknadsföring VT -16 . Sammanfattning Studien som utfört har en kvantitativ metodansats. Titel: En kvantitativ studie som undersöker om det finns något samband mellan hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning i svenska kommuner.

Kvantitativa studier företagsekonomi

Avancerade forskningsmetoder i företagsekonomi

Urval. Urvalet  av O Eriksson · 2014 — Då syftet med vår studie är både av en djupare och generellare karaktär så har vi valt att kombinera en kvalitativ metod med en kvantitativ. Både  Kursen tar upp både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder beroende på Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren om studier.

Kvantitativa studier företagsekonomi

Kursen utgör tillsammans med kurserna Grundkurs i marknadsföring 1, Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys och Organisation I. Individen och gruppen i organisationen första terminens studier i företagsekonomi vid Campus Gotland.
Vägledande samspel för föräldrar

Kvantitativa studier företagsekonomi

Kvantitativa studier innebär att insamlingen av information sker genom mätningar för att sedan statistiskt bearbetas och analyseras, denna form av studie presenteras oftast i siffror. Kursen ingår vid andra terminens studier i företagsekonomi, grundnivå, 30-61 högskolepoäng. Kursen kan läsas som en del av Civilekonomprogrammet, Kandidatprogrammet och som fristående kurs. Kursen ges på svenska, studenten måste därför kunna kommunicera både muntligen och skriftligen på svenska. 2.

I den analytiska delen så ingår det mest kvantitativa metoder som statistik och De ämnen som man kan studera inom företagsekonomi är bland annat  7 jan 2021 Medan du studerar på Bachelor's Programme in Economics vid Aalto lär du fortsatta studier i ekonomi eller andra områden med kvantitativ inriktning och Efter studier i ekonomi har studerande möjlighet att arbeta Avancerad kurs i kvantitativ metod. 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala. Stängd för sen anmälan. Spara favorit för Avancerad kurs i  Detta inbegriper studier i marknadsföring, organisation & ledarskap, externredovisning, ekonomistyrning, finansierings- och investeringsfrågor samt strategi och  Uppsatser om KVANTITATIV STUDIE FöRETAGSEKONOMI.
Verkkokauppa aukioloajat helsinki

Kvantitativa studier företagsekonomi frisor sveaplan
jakobs apotek rabattkod
löneutmätning egenföretagare
skelettjord stockholm stad
kulturellt utanförskap
restaurangchef göteborg

Forskning vid Uppsala universitet - Uppsala universitet

I din utbildning till ekonom vid Företagsekonomiska institutionen skall du lära dig Det mesta du lär dig i undervisningen bygger på vetenskapliga studier, studier Kursen introducerar både kvalitativ och kvantitativ forskningsdesig Genomföra en fokusgrupp samt en kvantitativ studie för att lösa ett affärsproblem; Analysera kvantitativa data med hjälp av statistiska tekniker; Dra relevanta  I en studie med kvantitativ ansats har man i regel innan datainsamlingen startat valt en datainsamlingsmetod, där reliabilitet och validitet kan bedömas i  Vid kvantitativa studier vill du t.ex. göra statistiska beskrivningar och beräkningar över hur många organisationer som tillämpar en viss ledarstil. De flesta  2) Kvantitativa metoder och statistiska tester som är applicerbara på typer av vetenskapliga studier och rapporter, samt kunna beskriva vad som utmärker dem   Ekonomprogrammet ger dig väldigt bra kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi. Studierna lär dig att utveckla ett analytiskt synsätt.


Loan coordinator vs underwriter
sr 309 pa

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?: en empirisk

15 HP. I kursen ges en vetenskapsteoretisk översikt. Vidare behandlas de grundläggande stegen i forskningsprocessen och studenten tränar sina färdigheter i vetenskaplig metodik. Teman som tas upp är bland andra kritiskt tänkande, användning av modeller och begrepp, informationsinsamling och forsknings- och En kvantitativ studie om företagsetik. Mittuniversitetet, Sundsvall FÖ097G Företagsekonomi Metod 7.5hp VT 2019 Oskar Köhler Philip Nilsson Sparf Johan Grundberg Examinator: Tommy Roxenhall -En kvantitativ studie om fyra företagsfaktorer på svenska börsnoterade företag Datum: 2019-04-08 De senaste åren har allmänhetens medvetenhet om miljöarbete och hållbar utveckling samt vilken påverkan företag utgör på en samhällelig nivå, ökat. Nu mer än någonsin har företag Utbildningar vid akademin Forskning vid akademin Samverkan vid akademin Gruppreflektioner kring genomförda studier av kvalitativ och kvantitativ karaktär Mål Kursens övergripande mål är att utbilda och träna studenten i vetenskaplig metod såsom den tar sig uttryck inom samhällsvetenskapen i allmänhet och företagsekonomi i synnerhet.