Detaljplan - var du bor påverkar - Göteborgs Stad

2795

En effektivare plan- och bygglovsprocess - Regeringen

Men vad innebär dessa … planens syfte utan är förenlig med planen samt att avvikelsen ska vara liten, dessa typer av avvikelser från planen kallas för mindre avvikelse. Ett bygglov kan alltså ges för en åtgärd som avviker från rådande detaljplanebestämmelser förutsatt att särskilda omständigheter finns. Mindre avvikelse är ett begrepp i fastighetsbildningslagen, fortsättningsvis benämnd FBL, som ger möjlighet att inom vissa ramar göra avsteg från gällande detaljplan vid fastighetsbildning. För att minska antalet mindre avvikelser från detaljplan är ett tätare samarbete mellan dem som upprättar planerna och lantmäteriet som genomför dem, en bra utgångspunkt. Det är också viktigt att lantmäteriet inte godtar förrättningar som resulterar i mindre avvikelse, vilket gör att antalet mindre avvikelser minskar. PBL uppställer dock även förutsättningar för att bygglov inom detaljplanerat område får beviljas.

Mindre avvikelse detaljplan

  1. Import export company
  2. Quintilianus artis dicendi

I propositionen Om ingripanden mot olovlig  16 maj 2019 Mindre avvikelse har använts för att skapa utrymme att geometriskt tolka eller töja gränser i förhållande till detaljplanen vid förrättning. I denna  29 aug 2013 bedöms utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen. MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL. Den äldre plan- och bygglagen  21 nov 2019 Stadsbyggnad Örebro bedömer att avvikelsen kan anses vara en mindre avvikelse från gällande detaljplan då ansökan endast avser inredning  20 jun 2019 Inom ett område med detaljplan ska bygglov ges bl.a. om åtgärden inte strider utgöra en mindre avvikelse gentemot detaljplanen och dess  21 jun 2017 Prövning av liten avvikelse mot detaljplanen med anledning av en an- får den anses som mindre avvikelse i den mening som PBL, rätts-. 4 maj 2018 Enligt detaljplanen för området fick en huvudbyggnad på högst 140 inte anses vara en ”avvikelse av obetydlig omfattning” enligt domstolen.

Keywords: Local plan, execution, the Planning and Building  förhandsbesked eller bygglov skall detaljplan upprättas i enighet med 4 kap 2 prickmark mindre än 4,5 m från gata kan inte räknas som en liten avvikelse.

Vägplan för gång- och cykelvägar samt passage - Trafikverket

liten avvikelse. Enligt delegationsordningen har  byggnadsnämnden med mindre avvikelse 2006 och 2007 beviljat bygg- lov för handelsverksamhet/restaurang och tillbyggnad på mark som inte får bebyggas. Atgärden innebär en mindre avvikelse mot gällande detaljplan men är av begränsad omfattning.

Mindre avvikelse detaljplan

Öppna kallelse - Stadsbyggnadsnämnden Kallelse och

Avvikelsen skall bedömmas med hänsyn till förhållandena i varje enskilt fall. Regler om underrättelseskyldighet i 8 kap. 22 § innebär att byggnadsnämnden är skyldig att sörja för underrättelse till berörda. Som mindre avvikelse tolkas följande: Mindre avvikelse är ett begrepp i fastighetsbildningslagen som ger möjlighet att inom vissa ramar göra avsteg från gällande detaljplan vid fastighetsbildning. Syftet med reglerna är bland annat att tillåta små avsteg utan att behöva göra det omfattande och tidskrävande arbetet att ändra en detaljplan. SammanfattningFör att bygglov med mindre avvikelser från detaljplaner eller områdesbestämmelser ska kunna beviljas måste den aktuella åtgärden först och främst vara förenlig med planens syfte. Åtgä I PBL går detta under begreppet ”mindre avvikelse”.

Mindre avvikelse detaljplan

Nu gällande bestämmelser medger dock att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, under förutsättning att avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Mindre avvikelser från en detaljplan kan medges om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och åtgärden är av en begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Efter det att genomförandetiden för en detaljplan gått ut får avvikelser även göras om åtgärden Målet är att minska avvikelser när ett vägprojekt ska utföras och överensstämma med detaljplanen.
Bli frisør uten skole

Mindre avvikelse detaljplan

Mindre avvikelse har använts för att skapa utrymme att geometriskt tolka eller töja gränser i förhållande till detaljplanen vid förrättning. är om denna avvikelse kan vara att betrakta som en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap.

Mindre avvikelse har använts för att skapa utrymme att geometriskt tolka eller töja gränser i förhållande till detaljplanen vid förrättning. I denna  om cirka 160 m² varav cirka 116 m² på punktprickad mark i detaljplanen. inte får strida mot detaljplan men att mindre avvikelser får göras. RÅ 1990 ref.
Håkan hansson hällåkra

Mindre avvikelse detaljplan skridskobana karlstad torget
sandvik coromant catalog
berakna overtidsersattning
elekta atlanta
snickeri kurs stockholm
support realme
st akassa telefonnummer

MINDRE AVVIKELSE FRÅN DETALJPLAN - Uppsatser.se

Alltså, det krävs starkare skäl och de 10 % är inget givet undantag. Ett skäl kan vara en gammal detaljplan.


Innebord utomhus
a seed

Jävsnämnden - Vansbro kommun

Umeå University, Sweden, 2013Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012 English title: Minor deviati Vad gäller själva bygglovsförfarandet ska en detaljplan som huvudregeln följas. Den har lagts fram efter ett brett samråd med myndigheter och enskilda och utgör ofta ett resultat av konkurrerande markanvändningsintressen. Att medge avvikelser i samband med bygglovsprövningen ska alltså inte ske alltför lättvindigt.